Privacybeleid

Wij zijn ons ervan bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo begrijpt u precies hoe wij werken.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van TUI at Home Lucille Zirkzee. U dient zich ervan bewust te zijn dat TUI at Home Lucille Zirkzee niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.

TUI at Home Lucille Zirkzee respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Privacyverklaring TUI at Home Lucille Zirkzee

TUI at Home Lucille Zirkzee hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. TUI at Home Lucille Zirkzee houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;

 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

TUI at Home Lucille Zirkzee is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van deze Privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van klanten

Persoonsgegevens van klanten worden door TUI at Home Lucille Zirkzee verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden;

 • Communicatie over de reis en reis gerelateerde producten;

 • Het uitvoering geven aan de reis;

 • Het verzorgen van nieuwsbrieven.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De overeengekomen opdracht / boeking en/of aanvraag.

Voor de bovenstaande doelstelling(en)kan TUI at Home Lucille Zirkzee de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Geslacht;

 • Naam;

 • Adres;

 • Woonplaats;

 • Nationaliteit;

 • (Zakelijk) Telefoonnummer;

 • (Zakelijk) E-mailadres;

 • Reisdocumentnummer & geldigheid;

 • Thuisblijversgegevens;

 • Bankrekening;

 • Kenteken auto;

 • Paspoortkopie met voorlegger.

Het kan per reis verschillen welke persoonsgegevens vereist zijn. Indien het bijzondere persoonsgegevens betreft zullen wij hiervoor middels een aparte verklaring schriftelijk toestemming vragen. Indien u thuisblijversgegevens aan ons verstrekt gaan wij ervan uit dat u de thuisblijvers er zelf over informeert dat wij hun gegevens verwerken en uitsluitend zullen gebruiken in geval van nood.

Uw persoonsgegevens worden door TUI at Home Lucille Zirkzee opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Wij kunnen ons voorstellen dat je het fijn vindt als wij uw gegevens langer bewaren. Wij zullen dit alleen doen als u hier schriftelijke toestemming voor hebt gegeven. Op deze manier blijft geregistreerd welke reizen u in het verleden gemaakt hebt.

Verwerking van persoonsgegevens van potentiele klanten en/of geïnteresseerden

Persoonsgegevens van potentiele klanten en/of geïnteresseerden worden door TUI at Home Lucille Zirkzee verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Mondelinge toestemming;

 • Afgifte visitekaartje en/of via koppeling op Sociale Media;

 • Een ingevuld contactformulier op de website en/of email met verzoek om informatie.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan TUI at Home Lucille Zirkzee de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Geslacht;

 • Naam;

 • Adres;

 • Woonplaats;

 • Nationaliteit;

 • (Zakelijk) Telefoonnummer;

 • (Zakelijk) E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door TUI at Home Lucille Zirkzee opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men gezien wordt als een potentiële klant en/of geïnteresseerde.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van derde partijen voor:

 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;

 • Het verzorgen van onze ICT-voorzieningen;

 • De uitvoering van uw reis aan de leveranciers en/of uitvoerende partijen welke op uw reisovereenkomst worden genoemd.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van uw reis. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van uw reis.

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Mijn ReisKennis B.V. en de zelfstandig reisagenten die aangesloten zijn bij Mijn ReisKennis B.V. bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist tenzij u hiervoor schriftelijke toestemming hebt gegeven.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens TUI at Home Lucille Zirkzee van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;

 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;

 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om uzelf te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Mijn ReisKennis B.V. is een franchise organisatie voor zelfstandige reisondernemers en biedt zekerheid door lidmaatschap bij ANVR, SGR en het Calamiteitenfonds.

Alle boekingen worden ondergebracht bij Mijn ReisKennis B.V.  (ANVR 04564 en SGR 2541). Informatie over Mijn ReisKennis B.V. kunt u vinden op  https://www.mijnreiskennis.nl/.